Ống nhòm hữu cơ

Hình như, nó sẽ được cậu học sinh lớp 5W trường phổ thông số 101 xây dựng vào năm 2026