Máy tính thân thiện môi trường

Hình như, nó sẽ được cậu học sinh lớp 4C trường phổ thông số 370 xây dựng vào năm 2032