Flori-Flame

Hình như, nó sẽ được cậu học sinh lớp 2C trường phổ thông số 6 xây dựng vào năm 2030